ورزشی http://e-90.mihanblog.com 2018-01-22T13:36:04+01:00 text/html 2018-01-21T06:48:26+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری پیام تسلیت http://e-90.mihanblog.com/post/2109 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.folder98.ir/uploads/p556420_85000.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">با نهایت تاسف و تاثر در گذشت دوست و همکار عزیزمان جناب</font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> آقای <font color="#006600">کیومرث</font> <font color="#006600">شمسی<font color="#000000"> را به خانواده محترم ایشان تسلیت</font></font><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#006600"><font color="#000000">عرض نموده، واز خداوند منان برای آن مرحوم طلب آمرزش وبرای</font>&nbsp;</font></font></b></font></div><div style="text-align: center;" align="right"><font size="3"><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بازماندگان </font></b>صبر وشکیبایی را مسئلت می نماییم.</font></b></font><br></font></div><br><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">(( مدیریت و کارکنان موسسه نشاط و نود ))</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-01-08T10:30:13+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لینک سایت مسابقه روزانه نشاط و نود http://e-90.mihanblog.com/post/1050 <div style="text-align: center;"><a title="" href="http://n-r1.mihanblog.com/" target="_blank"><div><font size="5"><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">لینک سایت مسابقات</font></b><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000">&nbsp;</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" face="Mihan-Iransans" color="#3333ff">روزانه</font><font style="background-color: rgb(255, 255, 51);" face="Mihan-Iransans" color="#ff0000"> نشاط و نود</font></b></font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">اطلاعیه&nbsp;</font></b></div><div><font face="Mihan-Nassim" color="#000099"><b><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">به اطلاع شرکت کنندگان محترم می‌رساند که کاربران فضای مجازی می‌توانند برای دریافت اطلاعات موسسه نشاط و نود در کانال تلگرام ما عضو شوند.</font></b></font></div><div><br></div><div><a title="" href="http://telegram.me/neshatvnavad" target="_blank"><font size="6" face="Mihan-Nassim"><b style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#ff0000">لینک تلگرام مسابقه&nbsp;&nbsp;نشاط و&nbsp;نود </font><font color="#3333ff">هفتگی</font></b></font></a></div><div><br></div><div><a title="" href="http://telegram.me/neshatvnavad" target="_blank"><img style="height: 154px;" alt="" src="http://alborz-90.com/data/form/34914.png" vspace="0" hspace="0" height="235" border="0" align="bottom"></a></div></div> text/html 2018-01-07T10:23:12+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری دانلود نرم افزار http://e-90.mihanblog.com/post/2070 <div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" color="#000099"><b><a href="http://uupload.ir/view/vz5y_neshat90_v1-1.zip" target="_blank" title="">دانلود آخرین نسخه نرم افزار جدید</a> (ویژه نمایندگان)<br></b></font></div> text/html 2018-01-06T13:00:02+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 306 http://e-90.mihanblog.com/post/2112 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(232, 248, 248);" cellspacing="1" cellpadding="0" width="492" height="741" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt;" align="center"><td colspan="8" style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" width="562"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#000000" size="4">آخرین مهلت ارسال فایل <font color="#FF0000">15</font> بازی دوره <font color="#FF0000">306</font> تا ساعت <font color="#FF0000">19:00</font> روز سه شنبه <font color="#FF0000">3 / بهمن</font> می باشد. با تشکر</font><br><br><font color="#009900">دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</font><br></span></span></strong></span><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 306</span></strong></span><br><p style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><font color="#FF0000"><b>00</b></font><p style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش (هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p style="font-size: 11px;"><font color="#FF0000" size="5"><b>000</b></font></p><p><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></font></p><p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</b></font></p><p><b style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 112, 160);"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">لیست برگشتی</font></b></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#3333FF">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp;&nbsp; بازی</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های بی خطا:&nbsp;</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00">&nbsp;&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های تک خطا:&nbsp;</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00">&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هرفرم:</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#993399"><font color="#FF0000"><br></font></font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><a href="http://www.upsara.com/images/lc67_analizz-304.jpg" target="_blank" title="آنالیز بازیها"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"></span></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"></span></font></font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr></td></tr><tr style="height: 17.3pt;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میزبان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span></font></p></td><td colspan="3" style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" width="133"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میهمان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" align="center" width="67"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">روز</span></i></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA"></span></b></font></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">ساعت</span></i></b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">نام لیگ<br></span></i></b></font></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>سویا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">34%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">38%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>ات.مادرید<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>00:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی اسپانیا</font><br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font color="#ffff66" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">بریستول سیتی</font><br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">8%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">15%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">77%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>منچسترسیتی<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">جام اتحادیه<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ساتروپ<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">40%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">31%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>دونکاستر<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1<br></font></b></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>روترهام<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>بردفورد<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1</font></b></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>لینکلن<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">31%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">43%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><font color="#ffff66" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پتربورو</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">جام تروپی<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>یئوویل<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">فلیت وود</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">جام تروپی</font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>بوخوم<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>دویسبورگ<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><b>21:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">بوندسلیگا2<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>اینگولشتاد<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">59%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">25%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">16%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>سنت هوزن<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">بوندسلیگا2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>نورنبرگ<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">52%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">25%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">23%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>رگنسبورگ<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">بوندسلیگا2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>هولشتین<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">48%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>یونیون برلین<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">بوندسلیگا2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>بورگ پروناس<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">22%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">52%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>تولوز<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><b>21:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی فرانسه<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ویتوریا ستوبال<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">54%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">19%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>اولیورنزه<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>00:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی پرتغال<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>سنت ترودن<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">44%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>میچلن<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1 بلژیک<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ماسکرون<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">40%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">کورتریجک</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1 بلژیک</font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>وارگم<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">40%<br></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>استانداردلیژ<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1 بلژیک</font></b></font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-06T12:05:51+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات فرهنگی نشاط و نود هفته 06 http://e-90.mihanblog.com/post/2106 <font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><b><font color="#000000">زمان شروع مسابقه از ساعت</font> <font color="#ff0000">7</font> <font color="#000000">صبح &nbsp;پنجشنبه</font> &nbsp;<font color="#ff0000">96/10/28</font><font color="#000000"> و پایان مسابقه تا ساعت</font> <font color="#ff0000">12</font>&nbsp;<font color="#000000">شب چهارشنبه</font>&nbsp; <font color="#ff0000">96/11/04 </font><font color="#000000">میباشد.</font></b></font><br></font></font></b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font face="Mihan-Nassim" size="5" color="#3333ff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوالات فرهنگی مسابقه نشاط و نود هفته 06</font></b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span></font><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span></font><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></font><font size="3"> </font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"> <font size="3"> </font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- ( بهترین برادران تو كسی است كه خطایت را نادیده گیرد و احسانت را یادآور شود.)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA">1) امام کاظم(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام عسکری(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام باقر(ع)</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:red" lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><font color="#FF0000">2- </font>به فرمان حضرت امام خمینی(ره)تشکیل شورای انقلاب در چه تاریخی بوده است ؟</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA">1)22دی سال57<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) 5آذر سال58<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) 1تیر سال60</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><font color="#FF0000">3- </font>(بر زیردستان خشمگین شدن نشانه پَستى است.)‌</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1) امام کاظم(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام هادی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام صادق(ع)</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;tab-stops:384.3pt right 540.0pt; direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><font color="#FF0000">4-</font> روز فرار محمدرضاشاه پهلوی معدوم ؟</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA">1) 26دی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) 12بهمن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) 22بهمن </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor: accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5- </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="FA">(خوشا آنان كه پاسی از شب را به عبادت می‏گذرانند ؛ آنان كسانی‏اند كه نوری ماندگار به ارث می‏برند.)</span><span style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA">1) حضرت عیسی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) حضرت فاطمه(س)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) حضرت محمد(ص)</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor: accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6- </span><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;" lang="FA">موسس روزنامه وقایع التفاقیه ؟</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA">1) ستارخان<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) ناصرالدین شاه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3)</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA">امیرکبیر</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 15.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;; color:red" lang="FA">7-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> هر كس از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان برند .</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA">1) امام تقی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام علی النقی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام عسگری(ع) </span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade: 128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:red" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8- </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">این عملیات در تاریخ 25/10/66 و با رمز مقدس «یا زهرا (س)» در منطقه عملیّاتی شمال سلیمانیه انجام شد : </span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Zar&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA">1) فتح المبین<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) بیت‌المقدس 2 <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>3)والفجر8</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;; color:red" lang="FA">9- </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA">(هر كه كار زشتى را نیك بشمارد ، در آن كار شریك است .)</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1) پیامبراکرم(ص)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>2) امام علی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام جواد(ع)</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri" lang="FA">رهبر جمعیت فدائیان اسلام؟</span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;" lang="FA"><font color="#FF0000">10-</font>&nbsp; </span><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) شهید مطهری<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) شهید بهشتی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) شهید نواب صفوی</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79; mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79; mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL" style="font-family:&quot;B Zar&quot;; color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" dir="LTR" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span style="mso-spacerun:yes"></span></span><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="FA"><span style="mso-tab-count: 1;"></span></span></b></font><b><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA"><span style="mso-tab-count: 1;"></span></span></font></b><font size="3"><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA"> </span></b></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 18pt;" lang="FA">شیوه پاسخگویی به سوالات فرهنگی :</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">لطفا کاملا دقت کنید ، لطفا دقیقا به شیوه زیر پاسخ دهید .&nbsp;</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">از آنجایی که&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 13.5pt;" lang="FA">پاسخها توسط ماشین خوانده و تصحیح می گردد</span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;لذا &nbsp;پاسخهای غیر استاندارد در&nbsp;مسابقه شرکت داده نخواهد شد.</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;پاسخ سوالات فرهنگی را به صورت یک عدد 10 رقمی ، &nbsp;به شماره&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3000402285</span></b><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;پیامک کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">اگر فرض کنیم پاسخ سوالات بصورتی که در جدول زیر آمده باشد ،</span></b></font></p><div align="right"><table class="MsoNormalTable" style="width: 361.8pt; text-align: right; margin-left: -9.9pt; border-collapse: collapse;" dir="rtl" border="0" width="482" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="padding: 0cm; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 28.7pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">10</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">9</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">8</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">7</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">6</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">5</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">4</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">3</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">2</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">1</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 77.95pt; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="104"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;" lang="FA">شماره سوال</span></b><b><span style="font-size: 10pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; padding: 0cm; width: 28.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></b></font></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">1</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">1</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 77.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="104"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;" lang="FA">گزینه مورد نظر</span></b><b><span style="font-size: 10pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آنگاه شما عزیزان باید عدد&nbsp; 3333222111 را پیامک کنید</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;" dir="RTL" lang="FA">تاکید می گردد که لطفا از هیچ کلید اضافه ای استفاده نکنید و فقط یک عدد 10 رقمی را ارسال نمایید.</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">هر هفته به<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: red; line-height: 25.68px;" dir="LTR"><font size="6"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</font></span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">نفر از شرکت کنندگان که به تمام پرسش ها پاسخ درست بدهند،به قید قرعه یک عدد</span></b><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">سکه پارسیان به ارزش</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red; line-height: 25.68px;" dir="LTR"><font size="5"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>500000</b></font></span><span class="apple-converted-space" style="font-size: large;"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR">&nbsp;</span></b></span><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">ریال اهداء می گردد</span></b></font></p> text/html 2018-01-06T10:46:12+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری اطلاعیه http://e-90.mihanblog.com/post/2110 <div align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><font color="#3333ff"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><font color="#3333ff">متاسفانه فرمهای(<font color="#FF0000">372985</font>-<font color="#FF0000">372986</font>-<font color="#FF0000">372987</font>-<font color="#FF0000">372988</font>-<font color="#FF0000">372989</font>-<font color="#FF0000">372990</font>-</font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></font></font></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></div><div align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font class="text4"><font class="text4"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><font color="#3333ff"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><font color="#3333ff"><font color="#FF0000">372931</font>-<font color="#FF0000">373011</font>-<font color="#FF0000">373009</font>) از</font></font></font></b></font></font></font></font></b></font></span></span></strong><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="5"><font color="#3333ff"><font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5">کد(<font color="#FF0000"><font color="#3333ff"><font color="#FF0000">14</font>-<font color="#FF0000">11</font></font></font>)</font></font></b></font></font></font></font></b></font></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></font></font></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong><font size="5"><font color="#3333ff"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">از آلبوم</font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"> <font color="#ff0000">15</font></font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"> <font face="arial,helvetica,sans-serif">تایی دوره</font></font></b></font></font></span></span></strong></span></span></span></strong></span></div><div align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="5"><font color="#3333ff"><b><font color="#ff0000" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> 206</font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> جامانده است.</font></b></font><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim"> برای دریافت اطلاعات بیشتر به نمایندگی</font></b></font></font></span></span></strong></span></span></span></strong></span></div><div align="center"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font size="5"><font style="color: rgb(51, 51, 255);" size="5"><b><font face="Mihan-Nassim"> مربوطه مراجعه فرمائید.</font></b></font></font></span></span></strong></span></span></span></strong></span></div> text/html 2018-01-06T10:45:32+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 206 http://e-90.mihanblog.com/post/2115 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 447.05pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="596"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 206</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">31141</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><font size="5"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font size="5">جمع کل جایزه</font></span></strong></span></font><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font color="#FF0000" size="5"><b>111441705</b></font></p><p style="font-family: Tahoma;"><span style=""><b style=""><font size="5"><a href="http://uupload.ir/view/bfya_setup-206.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</a></font></b></span></p><p style="font-family: Tahoma;"><b><font size="5"><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://uupload.ir/view/zwsn_setup-206-n.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</a></b></font></font></font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://uupload.ir/files/tqca_bargashti-206.jpg" target="_blank" title="لیست برگشتی">لیست برگشتی</a></font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:<font color="#ff0000"> 15&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :&nbsp;<font color="#ff0000"> 4&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00"><font color="#ff0000">22288341</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b> <br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا<font color="#ff0000"><font color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp; 105&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :<font color="#FF0000">212270<br><a href="http://uupload.ir/files/oshg_barande-206.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">تصویر لیست برندگان دوره 206</a></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><hr><a href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-202.jpg" target="_blank" title="آنالیز بازیها"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 118.4pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="3" width="158"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="97"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">روز</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">ساعت</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="2" width="90"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">نام لیگ</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اینتر<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رم<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A<br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><font color="#FFFF66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">کالیاری</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><font color="#FFFF66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">میلان</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سمپدوریا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">3<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فیورنتینا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ساسولو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تورینو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اودینزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اسپال<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بولونیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">3<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بنونتو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ورونا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">3<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کروتون<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ساوتهمتون<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تاتنهام<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>برتر انگلیس<br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نیس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سنت اتین<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">17:30</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 1<br></b></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیون<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پاریسن ژرمن<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 1</b></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">شالکه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هانوفر<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>بوندسلیگا<br></b></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جیمناستیک<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رئوس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا 2</b></font></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نومانسیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">وایکانو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا 2</b></font></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سوسیه داد</b></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27.75pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27.75pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27.75pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سلتاویگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27.75pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا</b></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بتیس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" align="center" width="48"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" align="center" width="55"><font color="#3333FF" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">5<br></font></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" align="center" width="97"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بارسلونا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="90"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا</b></font></td></tr></tbody></table> <br> text/html 2018-01-06T10:30:33+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 406 http://e-90.mihanblog.com/post/2113 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="1" cellpadding="0" width="505" height="643" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><font size="5"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#000000">آخرین مهلت ارسال فایل <font color="#FF0000">15</font> بازی دوره <font color="#FF0000">406</font> تا ساعت <font color="#FF0000">19:00</font> روز چهارشنبه <font color="#FF0000">4 / بهمن</font> می باشد. با تشکر</font><br><br><font color="#009900">دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</font></span></span></strong></span></span></span></strong></span></font><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 406</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش(هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>000</strong></span></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></p><p><b><font size="5">دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</font></b></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">لیست برگشتی</font></b><font size="1" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong><font color="#ff6600"><font color="#3333FF">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp; </font>&nbsp; بازی</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های بی خطا:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font></strong><strong><font color="#ff6600"><font color="#33CC00">&nbsp; &nbsp; فرم</font><br><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های تک خطا:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#FF0000"> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرم</font><br><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font></font></strong><br><hr></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="LTR"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><font size="1"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" align="center" width="67"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">روز<br></span></i></b></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">نام لیگ</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آرسنال<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">31%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">41%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چلسی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جام اتحادیه</font><br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لاتزیو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">66%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">20%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">14%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اودینزه<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سری A<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سمپدوریا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">24%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">25%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">51%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رم<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">موناکو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">43%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">30%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیون<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:35</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی فرانسه<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مونت پلیه<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">48%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">24%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لورینت<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی فرانسه</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ترویس<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">38%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">30%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سنت اتین<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی فرانسه</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تورس<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">34%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">38%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">متز</font><br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی فرانسه</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اسپورتینگ<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">34%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">38%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پورتو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه<br></font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">00:15</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی پرتغال<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دارمشتاد<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کایزرسلاترن<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا2</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوسلدورف<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">53%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">20%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ارزگبیرگ<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا2</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بیله فیلد<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گروترفورث<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا2</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هایدنهایم<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">38%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">30%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برانشوآیک<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا2</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوترخت<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">44%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فاینورد</font></b></font><br></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برتر هلند<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلاوز<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">26%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">47%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">والنسیا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی اسپانیا<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رئال مادرید<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">78%<br></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#FF0000">15%<br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#FF0000">7%<br></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لگانس<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">00:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی اسپانیا</font></font></b></font></td></tr></tbody></table> <br> <br> text/html 2018-01-06T10:15:05+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 506 http://e-90.mihanblog.com/post/2114 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(232, 248, 248);" cellspacing="1" cellpadding="0" width="503" height="1094" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt;"><td colspan="8" style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 450.35pt; height: 29.25pt;" align="center" width="600"><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><font color="#000000">آخرین مهلت ارسال فایل <font color="#FF0000">14</font> بازی دوره <font color="#FF0000">506</font> تا ساعت <font color="#FF0000">19:00</font> روز جمعه&nbsp; <font color="#FF0000">6/ بهمن</font> می باشد. با تشکر</font><br><br><font color="#009900">دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</font></span></span></strong></span></span></span></strong></font><hr><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه </span>506</span></strong><br><p style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-size: 11px;"><font size="5"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font></span></strong></font></p><p style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش(هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p><font size="6"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>000<br></strong></span></font></p><p style="font-size: 11px;"><span style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 112, 160);"><b style="color: rgb(154, 120, 10);"><font color="#3333ff" size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></span></p><p style="font-size: 11px;"><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</b></font></font></p><p style="font-size: 11px;"><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست برگشتی</b></font></font></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"></span></strong></span></p><hr><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp;</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;&nbsp;</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;</font><font color="#33cc00"><font color="#ff0000"> </font></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:&nbsp; </font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp;<font color="#FF0000">&nbsp;&nbsp; <font color="#33CC00">فرم</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><br><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#FF0000"><br></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr></td></tr><tr style="height: 17.25pt;"><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 17.25pt;" width="89"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td colspan="3" style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 119.75pt; height: 17.25pt;" width="160"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 17.25pt;" width="98"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">روز</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">ساعت</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td colspan="2" style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 17.25pt;" width="91"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">نام لیگ</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">فرانکفورت</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">40%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گلادباخ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا</font><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یئوویل<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">6%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">13%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">81%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">منچستریونایتد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:25</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی انگلیس<br></font></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">شفیلدونزدی</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">43%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ریدینگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دیجون<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">39%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">29%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">32%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رن<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1<br></font></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوسر<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پاریس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 30pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font><br></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نانسی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">برست</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2<br></b></font></font></td></tr><tr style="height: 30pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چاتروکس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سوشو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 30pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لانس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اورلئان<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 28.5pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نیورت<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">والنسینس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یونیون برلین<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">39%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">33%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نورنبرگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 24.75pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>بوندسلیگا2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رگنسبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">45%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اینگولشتاد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>بوندسلیگا2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هرنوین<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">63%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">21%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">16%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اسپارتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 24.75pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>برتر هلند<br></b></font></font></td></tr><tr style="height: 27pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">زاراگوزا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000"><br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کوردوبا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا 2<br></b></font></font></td></tr><tr style="height: 27.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بیلبائو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27.75pt;" align="center" width="53"><font color="#FF0000">52%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27.75pt;" align="center" width="49"><font color="#FF0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27.75pt;" align="center" width="56"><font color="#FF0000">21%<br></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ایبار<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27.75pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لالیگا<br></b></font></font></td></tr></tbody></table> <br> <br> text/html 2018-01-06T04:48:23+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 106 http://e-90.mihanblog.com/post/2101 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" height="661" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="504"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 450.35pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="600"><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span></span></strong></span> <font size="4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>106</b></font></font><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#FF0000">26310</font><br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font size="5">جمع کل فروش </font><br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font color="#FF0000" size="5"><b>154819546</b></font><br></p><p><a href="http://uupload.ir/view/gyj4_setup-106.rar/" target="_blank" title=""><b><font size="5">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></a></p><p style="font-size: 11px;"><a href="http://uupload.ir/view/rggf_setup-106-n.rar/" target="_blank" title=""><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</b></font></font></a></p><a href="http://www.uupload.ir/files/zelq_106.jpg" target="_blank" title="برگشتی"><b style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 112, 160);"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیست برگشتی</font></b></a><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#3333FF">تعداد بازی های انجام شده: <font color="#FF0000">16</font>&nbsp; بازی</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های بی خطا: </font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong><font color="#FF0000"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00"><font color="#FF0000"> 7</font>&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#FF0000">10616197</font></font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های تک خطا: </font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00"><font color="#FF0000">101</font>&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هرفرم:</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font size="4"><b><font color="#FF0000">183944</font></b></font><br><a href="http://www.uupload.ir/files/wm0c_106.jpg" target="_blank" title=""><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399"><font color="#FF0000"><font color="#000000">تصویر لیست برندگان دوره 106</font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong></a><br><hr><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 17.25pt;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میزبان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 119.75pt; height: 17.25pt;" colspan="3" width="160"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font color="#ffffff"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</font></span></b></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 17.25pt;" width="98"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میهمان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" align="center" width="80"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">روز<br></span></b></font></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">ساعت</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 17.25pt;" colspan="2" width="91"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">نام لیگ</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>آرسنال<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>4</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>کریستال پالاس<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font> <br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بارنلی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">منچستریونایتد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لسترسیتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>واتفورد</b></font></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">وستهام<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بورنموث<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اورتون<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">وست برام<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">استوک سیتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هادرسفیلد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">برتر انگلیس</font></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هامبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کلن<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">21:00</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فرایبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لایپزیک<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:00</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font> <br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ولفسبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فرانکفورت<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:00</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">هافنهایم<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>4</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لورکوزن<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:00</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گلادباخ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">آگسبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:00</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ماینز<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اشتوتگارت<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:00</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">بوندسلیگا</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نانت<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بوردو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">19:30</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">لیگ 1<br></font></font></b></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لاس پالماس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">والنسیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">23:15</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لالیگا</font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ویارئال<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لوانته<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">21:00</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لالیگا</font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 17; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ات.مادرید<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099"><br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گیرونا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">18:45</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لالیگا</font></b></font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-05T13:00:14+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 505 http://e-90.mihanblog.com/post/2108 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(232, 248, 248);" cellspacing="1" cellpadding="0" width="503" height="1094" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt;"><td colspan="8" style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 450.35pt; height: 29.25pt;" align="center" width="600"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span>505</span></strong><br><p style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-size: 11px;"><font size="5"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">18654</font></span></strong></font></p><p style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش(هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p><font size="6"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>136664174<br></strong></span></font></p><p style="font-size: 11px;"><span style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 112, 160);"><b style="color: rgb(154, 120, 10);"><font color="#3333ff" size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://uupload.ir/view/1wko_setup-505.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</a></font></b></span></p><p style="font-size: 11px;"><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://uupload.ir/view/2d4h_setup-505-n.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</a></b></font></font></p><p style="font-size: 11px;"><font size="6"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://uupload.ir/files/n7et_bargashti-505.jpg" target="_blank" title="لیست برگشتی">لیست برگشتی</a></b></font></font></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"></span></strong></span></p><hr><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp;</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font style="color: rgb(51, 51, 255);"> <font color="#FF0000">14</font>&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp; <font color="#FF0000">45</font></font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;</font><font color="#33cc00"><font color="#ff0000"> </font></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم: <font color="#FF0000">1457751</font> </font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp;<font color="#FF0000"> 398&nbsp; <font color="#33CC00">فرم</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><br><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#FF0000">41205<br><font color="#000000">تصویر لیست برندگان دوره 505</font><br><a href="http://uupload.ir/files/ewkv_barandegan-505-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://uupload.ir/files/hpf0_barandegan-505-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://uupload.ir/files/kc3d_barandegan-505-3.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص3</a></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr></td></tr><tr style="height: 17.25pt;"><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 17.25pt;" width="89"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td colspan="3" style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 119.75pt; height: 17.25pt;" width="160"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 17.25pt;" width="98"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">روز</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">ساعت</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td><td colspan="2" style="background: rgb(149, 47, 137); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 17.25pt;" width="91"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1"><b><span style="color: white; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;" lang="FA">نام لیگ</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">هرتابرلین</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دورتموند<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">بوندسلیگا</font><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گتافه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بیلبائو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لالیگا</font></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">کائن</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مارسی<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1<br></font></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دربی کانتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="3">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بریستول سیتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27pt;" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">چمپیون شیپ<br></font></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوترخت<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلکمار<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 30pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>اردیویسه هلند</b></font></font><font color="#FF0000"><br></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سوشو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">نانسی</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2<br></b></font></font></td></tr><tr style="height: 30pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">والنسینس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لی هاور<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 30pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لورینت<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کلرمونت<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 28.5pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برست<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لانس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 26.25pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بورگن برس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ریمس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 24.75pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کوئیولی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">0<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اف.سی آژاکسیو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 25.5pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 24.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تورس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نیورت<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 24.75pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 27pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اورلئان<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">3<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوسر<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b></font></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27pt;" align="center" width="91"><font color="#FF0000" size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2</b></font></font></td></tr><tr style="height: 27.75pt;"><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 66.9pt; height: 27.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گرانادا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 40pt; height: 27.75pt;" align="center" width="53"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 36.55pt; height: 27.75pt;" align="center" width="49"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 41.8pt; height: 27.75pt;" align="center" width="56"><font color="#000099" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1<br></font></b></font></td><td style="background: rgb(196, 142, 192); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 73.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">زاراگوزا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جمعه</font></b></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td><td colspan="2" style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 68pt; height: 27.75pt;" align="center" width="91"><font size="2"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیگ 2 اسپانیا<br></b></font></font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-01-04T12:00:21+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 405 http://e-90.mihanblog.com/post/2099 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="1" cellpadding="0" width="505" height="643" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></span></strong></span><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 405</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">23381</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش(هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>130568355</strong></span></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://uupload.ir/view/w3qf_setup-405.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</a></font></b></p><p><b><font size="5"><a href="http://uupload.ir/view/w62k_setup-405-n.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</a></font></b></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://uupload.ir/files/64no_405.jpg" target="_blank" title="برگشتی">لیست برگشتی</a></font></b></p><p><font size="1" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium; font-family: Tahoma;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong><font color="#ff6600"><font color="#3333FF">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp;<font color="#FF0000"> 15 </font>&nbsp; بازی</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های بی خطا:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">7</font> </font></font></strong><strong><font color="#ff6600"><font color="#33CC00">&nbsp; &nbsp; فرم</font><br><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#FF0000">8953259</font></font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های تک خطا:&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">123</font> &nbsp;&nbsp; فرم</font><br><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#FF0000">127384</font><br><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://uupload.ir/files/26j6_405.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">لیست برندگان </a></font><br><br></font></font></strong><hr></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="LTR"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><font size="1"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" align="center" width="67"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">روز<br></span></i></b></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">نام لیگ</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چلسی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نورویچ<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی انگلیس</font><br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سوآنسی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ولورهمتون<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی انگلیس</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ویگان<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بورنموث<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی انگلیس</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیل<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">رن<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تولوز<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نانت<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گوئین گمپ<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیون<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">متز<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">سنت اتین</font><br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آمینس<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مونت پلیه<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آنگرز<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ترویس<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">عثمانلی اسپور<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بشیکتاش<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">حذفی ترکیه<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آپولون<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اومانیا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">لیگ 1 قبرس<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کورنتیانس<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پونته پرتا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه<br></font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">3:15</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">پائولیستا</font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">المقاولون<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اسماعیلی</font></b></font><br></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">برتر مصر<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سودان<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">موریتانی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جام ملتها<br></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مراکش<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گینه<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:00</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font color="#FF0000" size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">جام ملتها</font></font></b></font></td></tr></tbody></table> <br> <br> text/html 2018-01-03T09:21:04+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لیست برندگان دوره305 http://e-90.mihanblog.com/post/2100 <div align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font color="#FF0000">لیست برندگان</font></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><br><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399"><font color="#FF0000"><a href="http://www.uupload.ir/files/i2zq_255-1.jpg" target="_blank" title="">ص1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uupload.ir/files/nx22_255-4.jpg" target="_blank" title="">ص2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uupload.ir/files/ybp5_255.jpg" target="_blank" title="">ص3</a></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong></div> text/html 2018-01-03T09:00:03+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 305 http://e-90.mihanblog.com/post/2098 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; background-color: rgb(232, 248, 248);" width="492" height="741" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt;" align="center"><td colspan="8" style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" width="562"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"></span></span></strong></span><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 305</span></strong></span><br><p style="font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><font color="#FF0000"><b>19684</b></font><p style="font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل فروش (هدایای پرداختی)<br></span></strong></p><p style="font-size: 11px;"><font size="5" color="#FF0000"><b>100565005</b></font></p><p><font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://uupload.ir/view/7rqc_setup-305.rar/" target="" title="">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</a></font></b></font></p><p><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://uupload.ir/view/gzbk_setup-305-n.rar/" target="_blank" title="">دانلود آلبوم دیجیتال(ویژه نمایندگان)</a></b></font></p><p><a href="http://www.uupload.ir/files/ecna__305.jpg" target="_blank" title=""><b style="text-decoration-line: none; color: rgb(8, 112, 160);"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">لیست برگشتی</font></b></a></p><p style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#3333FF">تعداد بازی های انجام شده:&nbsp; <font color="#FF0000">15</font> بازی</font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های بی خطا:&nbsp;</font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00"> <font color="#FF0000">41</font>&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:<font color="#ff0000">1177346</font></font><br><font color="#33CC00">تعداد فرم های تک خطا: <font color="#FF0000">511</font></font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#33CC00">&nbsp; فرم<br></font><font color="#993399">هدیه تقدیمی به هرفرم:<font color="#FF0000">23616</font></font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#993399"><font color="#FF0000"><br></font></font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><font class="text4"><font class="text4"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366"><font color="#ff0000"><font color="#993399"><font color="#FF0000"><br><br></font></font></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></font></font><a href="http://www.upsara.com/images/lc67_analizz-304.jpg" target="_blank" title="آنالیز بازیها"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"></span></font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"></span></font></font><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr></td></tr><tr style="height: 17.3pt;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میزبان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt;"></span></font></p></td><td colspan="3" style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" width="133"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میهمان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">روز</span></i></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA"></span></b></font></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">ساعت</span></i></b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">نام لیگ<br></span></i></b></font></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>موناکو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>نیس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1</font><br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#ffff66"><b><font color="#000000">مارسی</font><br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>استراسبورگ<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b>21:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="2">لیگ 1</font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>بوردو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کائن<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b>21:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font size="2"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 1</font></b></font></font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>لسترسیتی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>فلیت وود<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی انگلیس<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>وستهام<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif" color="#ffff66"><b><font color="#000000">شروزبری</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی انگلیس</font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>شفیلدونزدی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">کارلیسل</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی انگلیس</font></b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>ریدینگ<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>استیونج<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی انگلیس</font></b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>منسفیلد<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>4</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کاردیف<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">حذفی انگلیس</font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>لی هاور<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>پاریس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>بورگن برس<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>5</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کوئیولی<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>چاتروکس<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>لورینت<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کلرمونت<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>والنسینس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>نانسی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>نیمس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>اوسر<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>5</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">نیورت</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:30</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">لیگ 2</font></b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کامرون<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کنگو<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:00</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="2">جام ملتها<br></font></b></font></td></tr></tbody></table> <br> text/html 2017-12-14T15:32:29+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لیست برندگان دوره205 http://e-90.mihanblog.com/post/2096 <div align="center"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font color="#FF0000">لیست برندگان</font></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><br><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399"><font color="#FF0000"><a href="http://www.uupload.ir/files/r3cp_205-1.jpg" target="_blank" title="">ص1</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uupload.ir/files/kw64_205-2.jpg" target="_blank" title="">ص2</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uupload.ir/files/c1zd_205-3.jpg" target="_blank" title="">ص3</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.uupload.ir/files/q7tr_205-4.jpg" target="_blank" title="">ص4</a></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong></div>