ورزشی http://e-90.mihanblog.com 2017-06-23T11:19:24+01:00 text/html 2017-06-21T19:28:13+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لینک سایت مسابقه روزانه نشاط و نود http://e-90.mihanblog.com/post/1050 <div style="text-align: center;"><a title="" href="http://n-r1.mihanblog.com/" target="_blank"><div><font size="5"><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">لینک سایت مسابقات</font></b><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">&nbsp;</font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">روزانه</font><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"> نشاط و نود</font></b></font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">اطلاعیه&nbsp;</font></b></div><div><font color="#000099" face="Mihan-Nassim"><b><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">به اطلاع شرکت کنندگان محترم می‌رساند که کاربران فضای مجازی می‌توانند برای دریافت اطلاعات موسسه نشاط و نود در کانال تلگرام ما عضو شوند.</font></b></font></div><div><br></div><div><a title="" href="http://telegram.me/neshatvnavad" target="_blank"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><b style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><font color="#ff0000">لینک تلگرام مسابقه&nbsp;&nbsp;نشاط و&nbsp;نود </font><font color="#3333ff">هفتگی</font></b></font></a></div><div><br></div><div><a title="" href="http://telegram.me/neshatvnavad" target="_blank"><img height="235" align="bottom" style="height: 154px;" alt="" src="http://alborz-90.com/data/form/34914.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div></div> text/html 2017-06-21T19:25:08+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری رسید دریافت جایزه مسابقه فرهنگی ورزشی هفت افرنگ http://e-90.mihanblog.com/post/1049 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><br></b></p><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://alborz-90.com/data/neshat.rar" target="_blank"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><b>لینک نرم افزار جدید ورود فرم&nbsp;</b></font></a></div><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://alborz-90.com/data/neshat.rar" target="_blank"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="7" style="background-color: rgb(255, 255, 51);"><b>مسابقه نشاط و نود هفتگی&nbsp;</b></font></a></div><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><br></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a title="" style="background-color: rgb(255, 255, 51);" href="http://alborz-90.com/data/form/12.rar" target="_blank">رسید دریافت جایزه مسابقه فرهنگی ورزشی هفت افرنگ <font color="#ff0000">&nbsp;pdf&nbsp;</font></a></font></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a title="" style="background-color: rgb(255, 255, 204);" href="http://alborz-90.com/data/form/11.rar" target="_blank"><font color="#006600">رسید دریافت جایزه مسابقه فرهنگی ورزشی هفت افرنگ </font><font color="#ff0000">word</font></a></font></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/22.jpg" target="_blank"><b><font face="Mihan-Nassim" size="5" style="background-color: rgb(255, 255, 51);">رسید دریافت جایزه مسابقه فرهنگی ورزشی هفت افرنگ<font color="#ff0000"> jpg</font></font></b></a></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><br></span></b></p> text/html 2017-06-21T07:18:01+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات فرهنگی نشاط و نود هفته 75 http://e-90.mihanblog.com/post/1520 <font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#000000">زمان شروع مسابقه از ساعت</font> <font color="#ff0000">7</font> <font color="#000000">صبح &nbsp;پنجشنبه</font> &nbsp;<font color="#ff0000">96/04/01</font><font color="#000000"> و پایان مسابقه تا ساعت</font> <font color="#ff0000">12</font>&nbsp;<font color="#000000">شب چهارشنبه</font> &nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000">96/04/07 </font><font color="#000000">میباشد.</font></b></font><br></font></font></b></font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font size="5" color="#3333ff" face="Mihan-Nassim">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوالات فرهنگی مسابقه نشاط و نود هفته 75</font></b><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> </span></font><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"></span></font><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font: minor-bidi;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">&nbsp;</span></font><font size="3"> </font></p><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><font size="3"> </font><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><font color="#FF0000">1</font></span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><font color="#FF0000">-</font>(</span><span dir="RTL" lang="FA"> </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">هر کس شب قدر را احیا بدارد تا سال بعدی عذاب از او برداشته می</span><span dir="RTL" lang="FA">­</span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">شود.)</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) امام کاظم(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام عسکری(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) پیامبراکرم(ص)</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: red; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><font color="#FF0000">2-</font> قیام 15خرداد در چه سالی بوده است ؟</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">1) 42<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) 67<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>3) 57 </span><span style="mso-bidi-font-family: &quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><font color="#FF0000">3-</font> برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است:1-هنگام افطار 2 - هنگام لقاء پروردگار (وقت مردن و در قیامت).)‌ </span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1) امام کاظم(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2) امام هادی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام صادق(ع)</span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span style="mso-tab-count:1"> </span><span style="color:red">4- </span>کدام شب از ماه رمضان شب قدر است ؟</span><span style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:right;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) نوزدهم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) پانزدهم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) هردو </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>5- </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">(كسانی كه رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق بخرند، رستگار نخواهند شد.)</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">1) امام حسین(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) حضرت فاطمه(س)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) حضرت محمد(ص)</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>6-</span><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">شاعر بزرگ ایران ، بیش‌تر شعرهای او غزل هستند،۲۰ مهرماه روز بزرگداشت اوست؟</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">1) شهریار<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) باباطاهر<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3)</span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">حافظ</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;line-height: 15.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">7-</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مصیبت برای شكیبا یكی است و برای بی تابی كننده دوتاست .</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"></span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">1) امام تقی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام کاظم(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام عسگری(ع) </span><span style="color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>8- </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">امام صادق(ع):‌«قلب ماه رمضان .......... است»</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">1) پانزدهم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) شب قدر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>3) عیدفطر</span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span style="font-size: 12pt; color: red; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">9- </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">(</span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA">هر که نهالی بکارد، خداوند به مقدار میوه‏ای که از آن درخت به دست می‏آید، در نامه اعمال او پاداش می‏نویسد.)</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1) پیامبراکرم(ص)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام علی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام جواد(ع)</span></font></p><font size="3"> </font><p dir="LTR" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:right" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="color:red" lang="FA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><font color="#FF0000">10-</font>((تقدیرات در شب نوزدهم است و حتمی شدن آن درشب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم است .))</span><span style="font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"></span></font></p><font size="3"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; line-height:normal"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 78, 121); font-family: &quot;B Zar&quot;;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1) امام علی(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>2) امام رضا(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>3) امام صادق(ع)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size: 12.0pt;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;;color:#1F4E79;mso-themecolor:accent1; mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color:#1F4E79;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent1;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000"></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" dir="LTR" align="right"><font size="3"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Zar&quot;;"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" dir="RTL" lang="FA">&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></b></font><b><font size="3"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;</span></span></font></b><font size="3"><b><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;" lang="FA">&nbsp; </span></b></font><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 18pt;" lang="FA">شیوه پاسخگویی به سوالات فرهنگی :&nbsp;</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">لطفا کاملا دقت کنید ، لطفا دقیقا به شیوه زیر پاسخ دهید .&nbsp;</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">از آنجایی که&nbsp;</span></b><span style="color: rgb(204, 0, 0); font-size: 13.5pt;" lang="FA">پاسخها توسط ماشین خوانده و تصحیح می گردد</span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;لذا &nbsp;پاسخهای غیر استاندارد در&nbsp;مسابقه شرکت داده نخواهد شد.</span></b><span style="font-size: 8.5pt;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;پاسخ سوالات فرهنگی را به صورت یک عدد 10 رقمی ، &nbsp;به شماره&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>3000402285</span></b><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA"></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">&nbsp;پیامک کنید</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: 13.5pt;" lang="FA">اگر فرض کنیم پاسخ سوالات بصورتی که در جدول زیر آمده باشد ،</span></b></font></p><div align="right"><table class="MsoNormalTable" style="width: 361.8pt; text-align: right; margin-left: -9.9pt; border-collapse: collapse;" dir="rtl" width="482" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td style="padding: 0cm; border: 1pt solid windowtext; border-image: none; width: 28.7pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">10</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">9</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">8</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">7</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">6</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">5</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">4</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">3</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">2</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12pt;" lang="FA">1</span></b><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td><td style="border-style: solid none solid solid; padding: 0cm; width: 77.95pt; border-top-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-top-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="104"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;" lang="FA">شماره سوال</span></b><b><span style="font-size: 10pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td></tr><tr><td style="border-style: none solid solid; padding: 0cm; width: 28.7pt; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1pt; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1</span></b></font></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">1</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">1</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">2</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 1cm; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="38"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif">3</font></span></b></p></td><td style="border-style: none none solid solid; padding: 0cm; width: 77.95pt; border-bottom-color: windowtext; border-left-color: windowtext; border-bottom-width: 1pt; border-left-width: 1pt;" width="104"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10pt;" lang="FA">گزینه مورد نظر</span></b><b><span style="font-size: 10pt;" lang="FA"></span></b></font></p></td></tr></tbody></table></div><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آنگاه شما عزیزان باید عدد&nbsp; 3333222111 را پیامک کنید</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;" dir="RTL" lang="FA">تاکید می گردد که لطفا از هیچ کلید اضافه ای استفاده نکنید و فقط یک عدد 10 رقمی را ارسال نمایید.</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">هر هفته به<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="color: red; line-height: 25.68px;" dir="LTR"><font size="6"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>5</font></span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR">&nbsp;</span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">نفر از شرکت کنندگان که به تمام پرسش ها پاسخ درست بدهند،به قید قرعه یک عدد</span></b><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">سکه پارسیان به ارزش</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: red; line-height: 25.68px;" dir="LTR"><font size="5"><b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>500000</b></font></span><span class="apple-converted-space" style="font-size: large;"><b><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" dir="LTR">&nbsp;</span></b></span><b style="font-size: large;"><span style="color: rgb(51, 51, 255); line-height: 25.68px;" lang="FA">ریال اهداء می گردد</span></b></font></p> text/html 2017-06-15T01:16:07+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری اطلاعیه http://e-90.mihanblog.com/post/1518 <p align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:blue" lang="FA">قابل توجه نمایندگان عزیز</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:blue"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b></p> <p align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="FA">آخرین مهلت ارسال فایل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="color:red">16</span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA">بازی دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="color:red">175</span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA">تا ساعت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="color:red">17:30</span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA">روز شنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span style="color:red;background: yellow">3 / <span dir="RTL" lang="FA">تیر</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA">می باشد.با تشکر</span></span></b></p> <p align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#009900" lang="FA">دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</span></b></p> text/html 2017-06-15T01:15:22+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 175 http://e-90.mihanblog.com/post/1516 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" height="661" width="504" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 450.35pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="600"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه <font color="#000000">175</font></span></span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>000</strong></span></p><p><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b><br><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیست برگشتی</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><font color="#3333ff"><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-172.jpg" target="_blank"><strong></strong></a></font><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:</font><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff0000"> &nbsp;</font><font color="#33cc00"> </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#ff0000"> </font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font><font color="#000099"> </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم<br></font></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :&nbsp;<font color="#ff0000"><br></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><hr><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-175.jpg" target="_blank"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong>آنالیز سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 175</font></b></a><br><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><font color="#000000"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><font color="#000000"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></font></b></font><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-166.jpg" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 17.25pt;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میزبان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 119.75pt; height: 17.25pt;" colspan="3" width="160"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font color="#ffffff"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</font></span></b></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 17.25pt;" width="98"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میهمان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" align="center" width="80"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">نام لیگ<br></span></b></font></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">روز</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 17.25pt;" colspan="2" width="91"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">ساعت</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>روسیه<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53">31%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49">28%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56">41%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>مکزیک<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2" color="#ff0000"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">19:30</font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><font color="#ffff66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#000000">نیوزلند</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53">4%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49">10%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56">86%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پرتغال<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2" color="#ff0000"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">19:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ایتالیا U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53">29%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49">28%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56">43%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>آلمان U21</b></font></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><font size="2">جوانان اروپا</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">23:15<br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">چک U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53">35%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49">27%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56">38%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دانمارک U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><font size="2">جوانان اروپا</font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="1"><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">23:15</font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">والرنگا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53">50%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49">26%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56">24%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">لیلستروم<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ<br></font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سانتوز<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53">60%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49">26%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56">14%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اسپورت<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">2:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گویاس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" align="center" width="53">48%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" align="center" width="49">26%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" align="center" width="56">26%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ویلانوا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>سری B<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">00:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">پلوتاس<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53">31%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49">28%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56">41%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اینتر<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">00:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">گوارانی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" align="center" width="53">56%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" align="center" width="49">27%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" align="center" width="56">17%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ناتیکو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">2:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سانتاکروز<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53">48%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49">28%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56">24%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فیگورنزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">00:00</font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">فیلادلفیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" align="center" width="53">51%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" align="center" width="49">26%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" align="center" width="56">23%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">دی سی یونایتد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">3:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">مینسوتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" align="center" width="53">40%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" align="center" width="49">27%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" align="center" width="56">33%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">ونکوور<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">4:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سن خوزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" align="center" width="53">50%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" align="center" width="49">27%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" align="center" width="56">23%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سالت لیک<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">7:00</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27.75pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شیکاگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27.75pt;" align="center" width="53">54%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27.75pt;" align="center" width="49">25%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27.75pt;" align="center" width="56">21%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اورلاندو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27.75pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">5:00</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">لس آنجلس گلکسی</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53">42%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49">29%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56">29%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">کانزاس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">7:00</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 17; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" align="center" width="89"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نیویورک RB<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" align="center" width="53">48%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" align="center" width="49">26%<br></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" align="center" width="56">26%<br></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="98"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">نیویورک سیتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>میجرلیگ</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" align="center" width="80"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" align="center" width="91"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">22:00</font></b></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-15T01:00:08+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 275 http://e-90.mihanblog.com/post/1517 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 447.05pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="596"><p><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#0000ff"><b>قابل توجه نمایندگان عزیز :</b></font></p><p><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#0000ff"><b><span style="direction: ltr;"></span></b></font></p><p><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">آخرین مهلت ارسال فایل&nbsp;<font color="#ff0000">15</font>&nbsp;بازی دوره&nbsp;<font color="#ff0000">275</font>&nbsp;تا ساعت&nbsp;<font color="#ff0000">17:30</font>&nbsp;روز یکشنبه&nbsp;<font style="background-color: rgb(255, 255, 0);" color="#ff0000">4 / تیر</font>&nbsp;می باشد.با تشکر</font></b></p><p><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#009900"><b>دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</b></font></p><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 275</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>000</strong></span></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="4"><b>لیست برگشتی</b></font><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:<font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :<font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:&nbsp;</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا<font color="#ff0000"><font color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp;&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :<font color="#ff0000"><br></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><hr><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-275.jpg" target="_blank"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong>آنالیز سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 275</font></b></a><br><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-268.jpg" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 118.4pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="3" width="158"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="97"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">نام لیگ</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">روز</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="2" width="90"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">ساعت</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلمان<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">66%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">22%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">12%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کامرون<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><font color="#ffff66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">شیلی</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">63%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">23%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">14%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><font color="#ffff66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">استرالیا</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سائوپائولو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">52%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">21%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فلومیننزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کروزیرو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">56%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">26%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">18%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کوریتیبا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گرمیو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">44%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">29%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">27%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کورنتیانس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ات.پاراننزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">51%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">28%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">21%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ویتوریا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پونته پرتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">34%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">30%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">36%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پالمیراس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">باهیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">35%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">29%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">36%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فلامنگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چپکوئنزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">39%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">29%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">32%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ات.مینیرو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">2:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلسوند<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">39%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">34%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوده<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ترومسو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">47%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">25%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">28%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سندفیورد <br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سارپسبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">43%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">25%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">32%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بِرَن<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اشتابک<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">52%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">25%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">23%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کریستین سوند<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>20:30</b></font></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>وایکینگ</b></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27.75pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">39%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27.75pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">27%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27.75pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">34%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هاوگسوند<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>22:30</b><br></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پورتلند<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#ff0000">49%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" width="48" align="center"><font color="#ff0000">26%<br></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" width="55" align="center"><font color="#ff0000">25%<br></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سیاتل<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">00:30</font></b></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-14T00:45:50+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 375 http://e-90.mihanblog.com/post/1521 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" width="492" height="741" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><p><font color="#0000ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>قابل توجه نمایندگان عزیز :</b></font></p><p><font color="#0000ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><span style="direction: ltr;"></span></b></font></p><p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آخرین مهلت ارسال فایل&nbsp;<font color="#ff0000">15</font>&nbsp;بازی دوره&nbsp;<font color="#ff0000">375</font>&nbsp;تا ساعت&nbsp;<font color="#ff0000">19:30</font>&nbsp;روز سه شنبه&nbsp;<font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">6 / تیر</font>&nbsp;می باشد.با تشکر</font></b></p><p><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</b></font></p><hr><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 375</span></strong></span><br><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font><br></span></strong><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>000</strong></span></p><p><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></p><p><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">لیست برگشتی</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:</font><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><span style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" size="4"><b><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی&nbsp;خطا :&nbsp;</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font><font color="#33cc00">&nbsp; </font></b></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#33cc00" size="4"><b>فرم</b></font><br></font><font style="font-weight: bold; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><font style="font-weight: bold; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;" color="#ff0000">&nbsp; </font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" size="4"><b><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000">&nbsp; &nbsp;</font><font color="#000099"> </font></b></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#33cc00"><font size="4"><b>فرم</b></font><br></font></font><font style="font-weight: bold; font-size: large; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم : </font><font color="#ff0000">&nbsp;</font><font color="#663366"> <br></font></font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></font><hr><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-375.jpg" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></b></span></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></strong></font></font><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">آنالیز سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 375</font></b></a></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میزبان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میهمان</span></b></font><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">نام لیگ<br></span></b></font></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">روز</span></i></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font size="1" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>مکزیک<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>غنا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>دوستانه ملی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه<br></font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00<br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font color="#ffff66" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">آنگولا</font><br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>تانزانیا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>دوستانه ملی</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>22:00</b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>فلامنگو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>سانتوز<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی برزیل<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:15</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>پالمیراس<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کروزیرو<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی برزیل</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:15</b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>گرمیو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><font color="#ffff66" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">ات.پاراننزه</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی برزیل</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>3:00</b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>یوونتود<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>گویاس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>2:45</b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>فیگورنزه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>لاندرینا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00</b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>هوستون<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کانزاس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>دالاس<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>کلورادو<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>3:00</b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>نیوانگلند<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>دی سی یونایتد<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>نیویورک RB<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>فیلادلفیا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:30</b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>میامی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>آتلانتا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>سن خوزه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>سیاتل<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی آمریکا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b><font color="#000000">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>تورنتو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">مونترال</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2" face="times new roman,times,serif"><b>حذفی کانادا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" face="times new roman,times,serif"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>مالمو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><font face="times new roman,times,serif"><b>لوکوموتیوزاگرب<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b>دوستانه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b>سه شنبه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font color="#ff0000" face="times new roman,times,serif"><b>21:30</b></font></td></tr></tbody></table><br> text/html 2017-06-14T00:30:41+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 475 http://e-90.mihanblog.com/post/1522 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" width="505" height="643" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><p><font color="#0000ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>قابل توجه نمایندگان عزیز :</b></font></p><p><font color="#0000ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b><span style="direction: ltr;"></span></b></font></p><p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">آخرین مهلت ارسال فایل&nbsp;<font color="#ff0000">15</font>&nbsp;بازی دوره&nbsp;<font color="#ff0000">475</font>&nbsp;تا ساعت&nbsp;<font color="#ff0000">16:30</font>&nbsp;روز پنجشنبه&nbsp;<font color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">8 / تیر</font>&nbsp;می باشد.با تشکر</font></b></p><p><font color="#009900" face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><b>دفتراجرائی طرح فرهنگی ورزشی نشاط و نود</b></font></p><hr><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 475</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">00</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>000</strong></span></p><p><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font size="3"><b>لیست برگشتی</b></font><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:<font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font><font color="#ff0000">&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:&nbsp;&nbsp;</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font color="#ff0000"><font style="color: rgb(51, 204, 0);" color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font><font color="#000099"> </font></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><hr><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-475.jpg" target="_blank"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">آنالیز سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 475</font></b></a></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="LTR"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><font size="1"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">نام لیگ<br></span></i></b></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">روز</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لفسکی صوفیا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سوجسکا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" width="57" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ملادوست<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اینترباکو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پیونیک<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">براتیسلاوا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا<br></font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لوادیا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کورک سیتی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:00</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">وجودینا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">روزمبروک<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">شاختیور<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سودووا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">استارنان<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">شامروک</font><br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:45</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چیخورا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلتاچ<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دیناموباتومی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جاگیلونیا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فولا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">میلسامی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ترنسین<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">تورپدو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:50<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اس.جی.کا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ریکجاویک<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">21:30</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">وی.پی.اس<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اولیمپیا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">شیروکی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اورداباسی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:00</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پاولودار<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><br></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><br></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوناو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیگ اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">18:30</font></b></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-10T05:38:25+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لیست برندگان 474 http://e-90.mihanblog.com/post/1519 <div align="center"><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-1.RAR" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست PDF برندگان اول</b></font></a><br><font size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-2.RAR" target="_blank" title="لیست برندگان">لیست PDF برندگان دوم</a></font></b></font><br><font size="4"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان اول</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><font color="#663366"> </font></a></b></font><br><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان دوم</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font><br><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص1</a><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">&nbsp; &nbsp; </font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-3.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص2</a></b></font></div> text/html 2017-06-10T05:30:44+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 474 http://e-90.mihanblog.com/post/1515 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" width="505" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1" height="643"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><br><hr><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 474</span></strong></span><br></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">12380</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>65009616</strong></span></p><p><a href="http://alborz-90.com/data/photokol/setup-474.rar" target="_blank" title=""><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><a href="http://alborz-90.com/data/form/474-1.jpg" target="_blank" title="لیست برگشتی"><font size="3"><b>لیست برگشتی</b></font></a><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><br><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:<font color="#ff0000"> 15&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :</font><font color="#ff0000"> 12</font><font color="#ff0000">&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:&nbsp; <font color="#FF0000">2600384</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font color="#ff0000"><font style="color: rgb(51, 204, 0);" color="#006600">&nbsp;:</font>&nbsp; 171&nbsp;</font><font><font color="#000099"> </font></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :<font color="#FF0000">45620</font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><br><hr></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" dir="LTR"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><font size="1"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><br><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">نام لیگ<br></span></i></b></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">روز</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><b><i><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-ascii-font-family: Mihan-Nassim; mso-hansi-font-family: Mihan-Nassim;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">روسیه<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پرتغال<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000"><font size="1"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جام کنفدراسیون ها</font></b></font><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" width="67" align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه<br></font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" width="57" align="center"><font size="3" color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مکزیک<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نیوزیلند<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="1"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جام کنفدراسیون ها</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلمان U21<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دانمارک U21<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جوانان اروپا<br></font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چک U21<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ایتالیا U21<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">جوانان اروپا</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بوتافوگو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">واسگوداگاما<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سری A</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">4:30</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ویتوریا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سانتوز<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سری A</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">3:00</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ات.مینیرو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">اسپورت</font><br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سری A</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">5:15</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ات.پاراننزه<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سائوپائولو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سری A</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">5:15</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آوایی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فلومیننزه<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سری A</font></b></font></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">5:15</font></b><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دی سی یونایتد<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آتلانتا<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">میجرلیگ</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">4:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مینسوتا<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>2</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پورتلند<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">میجرلیگ</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">4:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کلورادو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>3</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لس آنجلس گلکسی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">میجرلیگ</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">5:30</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سیاتل<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اورلاندو<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">میجرلیگ</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پنج شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">7:00</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پی.اس.کیمی<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لاهتی<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برتر فنلاند</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:00</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" width="125" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اینترتورکو<br></font></b></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" width="40" align="center"><font color="#000099"><br></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" width="46" align="center"><font color="#000099"><b>1</b></font></td><td style="background: red; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" width="107" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کو.پی.اس<br></font></b></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برتر فنلاند</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" width="67" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" width="57" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:00</font></b></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-10T01:45:41+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 374 http://e-90.mihanblog.com/post/1512 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" height="741" width="492" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 421.25pt; height: 17.3pt;" colspan="8" width="562"><p></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 374</span></strong></span><br><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">12656</font><br></span></strong><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>65632022</strong></span></p><p><a title="" href="http://alborz-90.com/data/photokol/setup-374.rar" target="_blank"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></a></p><p><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/121221.jpg" target="_blank"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">لیست برگشتی</font></b></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><font color="#3333ff" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">تعداد بازی های انجام شده:</font><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp;15&nbsp;</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b style="font-size: 11px;"><font color="#3333ff" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">بازی</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: medium;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 12pt;"><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#33cc00"><font size="4">تعداد فرم های </font><font size="6">تک خطا </font><font size="4">:&nbsp;</font></font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">&nbsp;6</font><font color="#33cc00" style="font-size: large;">&nbsp;&nbsp;</font></font></b><b style="font-size: 12pt;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font color="#993399" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><font color="#ff0000" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; 5250561</font></b></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></b></span></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><span lang="FA" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;;"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><span lang="FA"><strong><span lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#33cc00"><font size="4">تعداد فرم های </font><font size="6">دوخطا</font></font><font style="color: rgb(51, 204, 0); font-size: large;">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">&nbsp;81 &nbsp;</font><font color="#000099" style="font-size: large;"> </font></font></b><b style="font-size: 12pt;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم<br></font></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم : </font><font color="#ff0000">&nbsp;97232</font><font color="#663366">&nbsp;<br></font></font></b></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></b></span></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></b></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></strong></font></font><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/374-1.rar" target="_blank">لیست PDF برندگان اول</a><br><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/374-2.rar" target="_blank">لیست PDF برندگان دوم</a><br><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/374.jpg" target="_blank">تصویر لیست برندگان اول</a><font color="#663366">&nbsp;</font><br><a title="" href="http://alborz-90.com/data/form/374-1.jpg" target="_blank">تصویر لیست برندگان دوم</a><br></font></b></td></tr><tr style="height: 17.3pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 17.3pt;" width="125"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میزبان</span></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 12pt;" dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 99.9pt; height: 17.3pt;" colspan="3" width="133"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; mso-margin-top-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b>احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</b></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 17.3pt;" width="107"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">میهمان</span></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" align="center" width="67"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">نام لیگ<br></span></b></font></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 17.3pt;" width="67"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">روز</span></i></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td><td style="background: rgb(217, 217, 217); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 17.3pt;" width="57"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><b><i><span style="font-size: 9pt;" lang="FA">ساعت</span></i></b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></font></p></td></tr><tr style="height: 26.05pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>پرتغال U21<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.05pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.05pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">3</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.05pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>اسپانیا U21<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>جوانان اروپا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.05pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#ff0000"><b><font color="#000000">سه شنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.05pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>23:15<br></b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif" color="#ffff66"><b><font color="#000000">صربستان U21</font><br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font size="4" color="#3333ff"><b>2</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><font size="4" color="#3333ff"><b>2</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>مقدونیه U21<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2" color="#ff0000"><b>جوانان اروپا</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#ff0000"><b>سه شنبه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif" color="#ff0000"><b>20:30</b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>سن لورنزو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">0</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>بنفیلد<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>برتر آرژانتین<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#ff0000"><b><font color="#000000">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>1:30</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>روزاریو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#3333ff">3</font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#3333ff">3</font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>تالرس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>برتر آرژانتین</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#ff0000"><b><font color="#000000">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:45</b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>جیمناسیاLP&nbsp; <br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">2</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">0</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif" color="#ffff66"><b><font color="#000000">سن مارتین</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>برتر آرژانتین</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3" color="#ff0000"><b><font color="#000000">چهارشنبه</font></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>2:30</b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>آمریکامینیرو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">0</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>سانتاکروز<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>2:45</b></font></td></tr><tr style="height: 30.15pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>فیگورنزه<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">2</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 30.15pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 30.15pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">3</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 30.15pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>لوردنزه<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 30.15pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 30.15pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 28.6pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>یوونتود<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 28.6pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 28.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">2</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 28.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>پلوتاس<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 28.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 28.6pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>2:45</b></font></td></tr><tr style="height: 26.35pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ای بی سی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 26.35pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 26.35pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">3</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 26.35pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>سی.آر.بی<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 26.35pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 26.35pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>لاندرینا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">0</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>کریسیما<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 25.6pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>پی ساندو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">0</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 25.6pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 25.6pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">0</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 25.6pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>بوآ<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 25.6pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 25.6pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>4:00</b></font></td></tr><tr style="height: 24.85pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>گوارانی<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#3333ff"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 24.85pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 24.85pt;" align="center" width="46"><font color="#3333ff"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 24.85pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>اوئسته<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 24.85pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 24.85pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ویلانوا<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><b><font color="#3333ff">1</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>سیارا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00</b></font></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>ناتیکو<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">2</font></b></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><b><font color="#000099">3</font></b></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b><font size="3">گویاس</font><br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>2:45</b></font><br></td></tr><tr style="height: 27.1pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 93.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="125"><font face="times new roman,times,serif"><b>اینتر<br></b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.5pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#3366ff"><b>0</b></font></td><td style="padding: 0cm; width: 29.8pt; height: 27.1pt;" align="center" width="40"></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 34.2pt; height: 27.1pt;" align="center" width="46"><font color="#3366ff"><b>0</b></font></td><td style="background: rgb(146, 208, 80); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 80.05pt; height: 27.1pt;" align="center" width="107"><font face="times new roman,times,serif"><b>پارانا<br></b></font></td><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="2"><b>سری B</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 50.55pt; height: 27.1pt;" align="center" width="67"><font face="times new roman,times,serif" size="3"><b>چهارشنبه</b></font></td><td style="padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 42.9pt; height: 27.1pt;" align="center" width="57"><font face="times new roman,times,serif"><b>5:00</b></font></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-07T14:00:57+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 274 http://e-90.mihanblog.com/post/1505 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 447.05pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="596"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</span> 274</span></strong></span><br><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">13796</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>68248808</strong></span></p><p><a href="http://alborz-90.com/data/photokol/setup-274.rar" target="_blank" title=""><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><a href="http://alborz-90.com/data/form/274.jpg" target="_blank" title="برگشتی"><font size="4"><b>لیست برگشتی</b></font></a><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:<font color="#ff0000"> 15&nbsp; </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا :<font color="#ff0000"> 11&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font> <br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم: <font color="#FF0000">2978129</font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا<font color="#ff0000"><font color="#006600">&nbsp;:</font> 135&nbsp; </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :<font color="#FF0000">60665<br></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/274-1.zip" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست PDF برندگان اول</b></font></a><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/274-2.zip" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>لیست PDF برندگان دوم</b></font></a><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/274-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="4"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان اول</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font></a><font size="4"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><font color="#663366"> </font></a></b></font><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/274-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان دوم</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a><a href="http://alborz-90.com/data/form/274-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میزبان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 118.4pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="3" width="158"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><font size="2"><b><span style="font-family: Tahoma,sans-serif;" lang="FA">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</span></b></font><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="97"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">میهمان</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">نام لیگ</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">روز</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td><td style="background: rgb(166, 166, 166); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 17.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 166;" colspan="2" width="90"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA">ساعت</span></b><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;" lang="FA"></span></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پرتغال<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مکزیک<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" color="#ff0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font color="#ff0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">19:30<br></font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><font color="#ffff66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">کامرون</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><font color="#ffff66"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">شیلی</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آلمان U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چک U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">جوانان اروپا</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دانمارک U21 <br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ایتالیا U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">جوانان اروپا</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:15</font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">لیلستروم<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">وایکینگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">والرنگا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اشتروم گودست<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">22:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مولده<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>3<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 30pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 30pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 30pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ترومسو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 30pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سوگندال<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اوده<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سندفیورد<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 26.25pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 26.25pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 26.25pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سارپسبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هاوگسون<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">روزنبورگ<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">برتر نروژ</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">20:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فیلادلفیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 25.5pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 25.5pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 25.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">نیویورک RB<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دوشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">1:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">باهیا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 24.75pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 24.75pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>4<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 24.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">پالمیراس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30</font></b><br></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">چپکوئنزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بوتافوگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>23:30</b></font></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>فلومیننزه</b></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 27.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 27.75pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 27.75pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 27.75pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">فلامنگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 27.75pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>23:30</b><br></font></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.7pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="89" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">سائوپائولو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 39.55pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.15pt; height: 28.5pt;" width="48" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.3pt; height: 28.5pt;" width="55" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: gray; padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73pt; height: 28.5pt; mso-background-themecolor: background1; mso-background-themeshade: 128;" width="97" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">ات.مینیرو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0cm; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>سری A</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 59.85pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 67.6pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="90" align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></font></td></tr></tbody></table><br> text/html 2017-06-07T05:15:45+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری نتایج دوره 174 http://e-90.mihanblog.com/post/1509 <div align="center"><a href="http://alborz-90.com/data/form/174-1.zip" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست PDF برندگان اول</b></font></a><font size="5" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/174-2.zip" target="_blank" title="لیست برندگان">لیست PDF برندگان دوم</a><br></b></font><div align="center"><font size="5" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/174-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">تصویر لیست برندگان اول</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b></font></div><font size="5" color="#000000" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font>تصویر لیست برندگان دوم &nbsp;</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font></div><br><div align="center"><br><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><a href="http://alborz-90.com/data/form/174-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص1</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://alborz-90.com/data/form/174-3.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص2</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://alborz-90.com/data/form/174-4.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص3</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://alborz-90.com/data/form/174-5.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص4</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://alborz-90.com/data/form/174-6.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص5</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://alborz-90.com/data/form/174-7.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص6</a></font></b></div> text/html 2017-06-07T02:15:43+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری سوالات ورزشی نشاط و نود دوره 174 http://e-90.mihanblog.com/post/1504 <table class="MsoNormalTable" dir="rtl" width="504" cellspacing="1" cellpadding="0" border="1" height="661"><tbody><tr style="height: 29.25pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-right: 1.15pt;" align="center"><td style="padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 450.35pt; height: 29.25pt;" colspan="8" width="600"><hr><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; direction: ltr;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه <font color="#000000">174</font></span></span></strong></span><br><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;">تعداد کل شرکت کنندگان</span></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;"><font color="#ff0000">15284</font></span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: arial, ans-serif; font-size: medium;">جمع کل هدایا</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><strong>70964860</strong></span></p><a href="http://alborz-90.com/data/form/setup-174.rar" target="_blank" title=""><b><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">دانلود آلبوم دیجیتال مسابقه</font></b></a><p><br><a href="http://alborz-90.com/data/form/174.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><b><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif">لیست برگشتی</font></b></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">پسورد لیست&nbsp;</font><font color="#3333ff">100</font><font color="#ff6600">&nbsp;می باشد</font></span></strong></span><br><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: arial, ans-serif;"><font color="#ff6600">جهت دریافت لیست پی دی اف از امکانات آلبوم دیجیتال استفاده نمایید.</font></span></strong></span></p><font color="#3333ff"><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-172.jpg" target="_blank"><strong></strong></a></font><hr><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">تعداد بازی های انجام شده:</font><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">&nbsp; 16&nbsp;</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"> </font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><strong style="font-family: Tahoma;"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b style="font-size: 11px;"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#3333ff">بازی</font></b><b><font color="#ff0000"><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های بی خطا : </font><font color="#ff0000">&nbsp; 116&nbsp;</font><font color="#33cc00"> </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم</font><br></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#993399">هدیه تقدیمی به هر فرم:</font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;" color="#ff0000"> 293647</font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><br><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">تعداد فرم های تک خطا</font><font style="color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;:&nbsp;</font><font color="#ff0000"> 926&nbsp;</font><font color="#000099"> </font></font></b><b><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#33cc00">فرم<br></font></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><font color="#663366">هدیه تقدیمی به هر فرم :<font color="#ff0000">9196 <br></font></font></font></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#000000"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#000000"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></b></font></font></b></font><a title="آنالیز بازیها" href="http://alborz-90.com/data/form/analizz-166.jpg" target="_blank"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><strong><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><b><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: 12pt;" lang="FA"></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></b></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></b></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></strong></font></font></td></tr><tr style="height: 17.25pt; mso-yfti-irow: 1;"><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 17.25pt;" width="89"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میزبان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 119.75pt; height: 17.25pt;" colspan="3" width="160"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font color="#ffffff"><b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;" lang="FA"><font size="2">احتمال نتیجه براساس آنالیز بازیها</font></span></b></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 17.25pt;" width="98"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">میهمان</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">نام لیگ<br></span></b></font></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 17.25pt;" width="80"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">روز</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td><td style="background: rgb(0, 0, 153); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 17.25pt;" colspan="2" width="91"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; margin-bottom: 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><span style="color: white;" lang="FA">ساعت</span></b><span dir="LTR"></span></font></p></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 2;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" width="89" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>روسیه<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" width="98" align="center"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>نیوزیلند<br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" color="#ff0000" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1">جام کنفدراسیون ها</font><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font color="#ff0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شنبه</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><font color="#ff0000"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">19:30</font></b></font></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 3;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" width="89" align="center"><font color="#ffff66"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000000">پرتغال U21</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">صربستان U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2">جوانان اروپا</font><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">20:30</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 4;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">اسپانیا U21<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>5<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" width="98" align="center"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>مقدونیه U21</b></font></font><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="2">جوانان اروپا</font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">23:15<br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 5;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سانتوز<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">پونته پرتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font><br></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">4:30</font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 6;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">واسگوداگاما<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">آوایی<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">2:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 7;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ات.گویاننزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ات.پاراننزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="1"><font size="2">سری A</font></font></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">23:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 30pt; mso-yfti-irow: 8;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 30pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">نیویورک سیتی<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 30pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 30pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 30pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 30pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سیاتل<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 30pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 30pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">21:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 9;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">آتلانتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>3<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کلمبوس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">3:30<br></font></b></td></tr><tr style="height: 26.25pt; mso-yfti-irow: 10;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 26.25pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">نیوانگلند<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 26.25pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 26.25pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 26.25pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 26.25pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">شیکاگو<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 26.25pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 26.25pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">4:00<br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 11;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">اورلاندو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>3<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>3<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">مونترال<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">4:00</font></b></td></tr><tr style="height: 25.5pt; mso-yfti-irow: 12;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 25.5pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">تورنتو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 25.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 25.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 25.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 25.5pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دی سی یونایتد<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 25.5pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 25.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">4:30</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 24.75pt; mso-yfti-irow: 13;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 24.75pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سن خوزه<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 24.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 24.75pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 24.75pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 24.75pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کانزاس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 24.75pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 24.75pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">5:30</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27pt; mso-yfti-irow: 14;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">کلورادو<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">پورتلند<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">6:00</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 27.75pt; mso-yfti-irow: 15;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 27.75pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">سالت لیک<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 27.75pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 27.75pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 27.75pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>0<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 27.75pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">مینسوتا<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 27.75pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 27.75pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">6:30</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 16;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">لس آنجلس <font size="2">گلکسی</font><br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>2<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">هوستون<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">7:30</font></b><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></td></tr><tr style="height: 28.5pt; mso-yfti-irow: 17; mso-yfti-lastrow: yes;"><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 66.9pt; height: 28.5pt;" width="89" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">ونکوور<br></font></b></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 40pt; height: 28.5pt;" width="53" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 36.55pt; height: 28.5pt;" width="49" align="center"><font color="#000099"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(242, 242, 242); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 41.8pt; height: 28.5pt;" width="56" align="center"><font color="#000099"><b>1<br></b></font></td><td style="background: rgb(84, 141, 212); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 73.35pt; height: 28.5pt;" width="98" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">دالاس<br></font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0in; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b>میجرلیگ</b></font><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 60.35pt; height: 28.5pt;" width="80" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">یکشنبه</font></b></td><td style="background: rgb(219, 229, 241); padding: 0.75pt; border: 1pt inset black; border-image: none; width: 68pt; height: 28.5pt;" colspan="2" width="91" align="center"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">6:30</font></b></td></tr></tbody></table> text/html 2017-06-06T09:31:02+01:00 e-90.mihanblog.com شهریار شهریاری لیست برندگان 473 http://e-90.mihanblog.com/post/1507 <div align="center"><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-1.RAR" target="_blank" title="لیست برندگان"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>لیست PDF برندگان اول</b></font></a><br><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-2.RAR" target="_blank" title="لیست برندگان">لیست PDF برندگان دوم</a></b></font><br><font size="4"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-1.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان اول</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><font color="#663366"> </font></a></b></font><br><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">تصویر لیست برندگان دوم</font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></font><br><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-2.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص1</a><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><span lang="FA"><font color="#663366">&nbsp; &nbsp; </font></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://alborz-90.com/data/form/473-3.jpg" target="_blank" title="لیست برندگان">ص2</a></b></font></div> <br>